PRIVAATSUSTEATIS KÜLASTAJALE

Kostifer OÜ soovib turvaliselt hoida isikuandmeid, mida iga meie külastaja meile jagab. Meie kohustus on kaitsta külastaja privaatsust ja isikuandmeid, järgides kehtivaid seadusi ja määruseid.
Selles teatises anname ülevaate, milliseid andmeid me külastaja kohta kogume, miks me seda teeme ja mida me kogutud andmetega teeme.

Palun lugege teatis enne veebilehe kasutamist hoolikalt läbi. Kui Te teatisega ei nõustu, eeldame, et lõpetate selle veebilehe kasutamise.
Me rakendame vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid kadumise, hävimise ja omavolilise juurdepääsu eest.

Külastaja kohta võimalikud kogutavad andmed:

 • isiklikud andmed: nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, sünniaeg/ isikukood
 • kontaktandmed: nagu nt elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress
 • külastajakaardi andmed: need on turismiseaduses nõutud andmed majutusettevõtte külastaja kohta – nt kodakondsus, külastajaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus, majutusteenuse osutamise aeg, jne
 • krediitkaardi andmed: nagu nt kaardi number, omaniku nimi, kehtivusaeg
 • turvakaamera salvestised – juhul kui külastate meie majutusasutust või muid ruume, kus asuvad turvalisuse kaalutlustel video- või muud elektroonilised jälgimissüsteemid või seadmed
 • andmed isiklike eelistuste kohta: nagu nt toa kategooria, vaade linnale, lemmikloom jne.

Üldjuhul saame andmed otse Teilt, kui teete broneeringu või päringu meie veebilehe kaudu, telefoni või e-maili teel või ostate teenuseid otse, meie juurde kohale tulles.
Samuti edastavad Teie andmeid meile reisiettevõtjad, broneerimisettevõtjad ning muud majutusteenuse vahendamisega tegelevad isikud, kellelt olete majutuse ja/ või muud teenused meie juures tellinud.

Töötleme külastaja isikuandmeid, tuginedes erinevatele õiguslikele alustele, kui: 

 • meil on vajadus luua Teiega lepinguline suhe või täita Teiega sõlmitud lepingut
 • meil on Teie nõusolek (mida on õigus igal ajal tagasi võtta
 • meil on vajadus täita meile seadusega ettenähtud kohustusi (nt külastajakaardi täitmine ja säilitamine 2 aasta jooksul)
 • meil on vajadus teostada meie õigustatud huvisid, sh ettevõtte juhtimine ja üldise äritegevuse elluviimine; seaduserikkumiste ja pettuste avastamine
 • tekib vajadus kaitsta Teie või mistahes teise inimese elulisi huvisid (nt avaldades Teie andmed õnnetusjuhtumi korral kiirabitöötajale)
 • muul seadusega lubatud alusel
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid.

Isikuandmete kasutamine, säilitamine, avalikustamine:

 • me ei jaga külastaja poolt meile usaldatud andmeid, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud allpool ja juhul, kui see on selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajalik
 • meie sidusettevõtted: võime isikuandmeid jagada oma sidusettevõtetega, mis kõik asuvad Euroopa Liidus
 • teenusepakkujad: nagu mitmed teised ettevõtted, võime tellida andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt, näiteks IT- ja konsultatsiooniteenuseid;
 • avaliku võimu organid ja valitsusasutused: me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks
 • professionaalsed nõustajad ja muud: me võime jagada andmeid professionaalsete nõustajatega nagu audiitorid, advokaadid, raamatupidajad ja muud nõustamisteenust pakkuvad isikud
 • kolmandad isikud seoses ettevõtte tehingutega: aeg-ajalt võime jagada külastaja andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara ümberpaigutamise raames.

Juhul kui jagame külastaja andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame Teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.
Säilitame Teie andmeid niikaua, kuni see on vajalik erinevate andmetöötlemise eesmärkide täitmiseks.

Meie ettevõte lähtub isikuandmete säilitamisel järgmistest kriteeriumidest:

 • nii kaua kui on vaja isikuandmeid säilitada selleks, et pakkuda oma teenuseid
 • kui isikul on ettevõtte juures kliendikaart, siis säilitame isikuandmeid terve kaardi aktiivsusaja või nii kaua kui neid on vaja isikule teenuste osutamiseks
 • kui ettevõttel on seadusest tulenev, lepinguline või muu sarnane kohustus isiku andmete säilitamiseks, siis seni kuni on vajalik sellise kohustuse täitmiseks
 • peale lepingulise suhte lõppemist säilitame teatud andmeid nii kaua, kui kaua on isikul (andmesubjektil) või ettevõttel endal õigus esitada lepingu alusel nõudeid teise poole vastu

Külastajakaardi andmeid säilitame turismiseaduse nõuete kohaselt 2 aastat alates kaardi täitmisest.
Krediitkaardiandmeid säilitame ainult niikaua, kuni meievahelise majutusteenuse lepingu nõuetekohase täitmiseni.

Kui olete meile andud nõusoleku otseturustusmaterjalide edastamiseks, siis säilitame Teie kontaktandmeid seni kuni olete nõusoleku tagasi võtnud.
Meie kodulehte kasutades või teenuse broneerimisel olete meie privaatsusteatisega tutvunud ning nõustunud.

Meil on õigus aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta, teavitame sellest oma veebilehel. Me loodame, et tutvute aeg-ajalt teatesse tehtavate muudatustega.

Õiguste kaitse- ja kontaktandmed
Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie poole telefonil +372 5650 0442 või e-posti aadressil kostifer@kostifer.ee